• Shift


  • a'

  • e'

  • i'

  • n'

  • o'

  • u1

  • u2

  • e"


Cách sử dụng bàn phím tiếng Tây Ban Nha này

Bàn phím này là cách tuyệt vời để gõ văn bản tiếng Tây Ban Nha trực tuyến. Bạn có thể dùng bàn phím thông thường của mình rồi chọn các chữ cái/dấu thanh cụ thể để tiếp tục nhập văn bản tiếng Tây Ban Nha. Bàn phím trực tuyến này là cách để nhập văn bản tiếng Tây Ban Nha khi thiết bị bạn đang dùng không hỗ trợ.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.