• Shift


  • a'

  • e'

  • i'

  • n'

  • o'

  • u1

  • u2

  • e"


如何使用西班牙語鍵盤?

此鍵盤是在線輸入西班牙語的好方法。你可以使用普通鍵盤,然後選擇特定的字母/重音以繼續輸入西班牙語。當你使用的設備無法輸入西班牙語時,此在線鍵盤是一種輸入西班牙語的方法。
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.