• Shift


  • a'

  • e'

  • i'

  • n'

  • o'

  • u1

  • u2

  • e"


如何使用西班牙语键盘?

此键盘是在线输入西班牙语的好方法。你可以使用普通键盘,然后选择特定的字母/重音以继续输入西班牙语。当你使用的设备无法输入西班牙语时,此在线键盘是一种输入西班牙语的方法。
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.